Missä tilastotieteen yksityistunteja on saatavilla?

Etäopetuksena verkon kautta

Järjestämme selkeää tilastotieteen yksityisopetusta etänä internetin kautta. Verkkotuntien toteutuspaikkana on nimenomaisesti etäopetusta varten rakennettu helppokäyttöinen oppimisympäristömme, jonka kautta opetus toimii sujuvasti myös käytännössä.

Yksityisopettajan tiloissa Helsingissä

Yksityistunteja voidaan pitää myös tilastotieteen yksityisopettajan tiloissa, joiden sijaintipaikkana on Helsinki.

Tilastotiede ja todennäköisyysjakauma

Kenelle tilastotieteen yksityisopetus soveltuu?

Yliopisto-opiskelijat

Tilastotieteen perusopinnot kuuluvat osaksi lukuisia yliopistotutkintoja. Näistä ilmeisimpiä ovat matemaattis-luonnontieteelliset alat, mutta tilastotiedettä opiskellaan myös esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden koulutusohjelmissa.

Ammattikorkeakoululaiset

Tilastomatematiikan kurssi sisältyy useisiin ammattikorkeakouluopintoihin. Henkilökohtainen tilastotieteen opetus antaa hyvän mahdollisuuden sekä perusteiden harjoitteluun että syvemmälle menevän osaamisen hiomiseen.

Psykologian pääsykokeeseen osallistujat

Psykologian valintakoe edellyttää tilastomatematiikan tuntemista ja pääsykoetehtävissä tarvitaan pintaraapaisua syvempää tilastotieteen ymmärtämistä.

Muut tilastotiedettä tarvitsevat

Järjestämme tilastotieteen yksityistunteja edellämainittujen lisäksi toki myös kaikille muille, jotka niitä haluavat. Jos tarvitsette tukea esimerkiksi työprojektiinne liittyen, niin olkaapa toki yhteydessä!

Mitä yksityistunneilla tapahtuu?

Yksilöllinen opetuskokonaisuus

Koska tilastotieteen yksityisopetuksen tarkoitus on tietenkin juuri teidän opintojenne tukeminen, suunnittelemme ja toteutamme yhdessä opetuskokonaisuuden, joka sopii teidän yksilölliseen tilanteeseenne parhaalla mahdollisella tavalla.

Jonkun tapauksessa tämä voi käytännössä tarkoittaa vaikkapa sitä, että ennen tulevaa tilastomatematiikan tenttiä ratkotaan vanhoja koetehtäviä yhdessä yksityisopettajan kanssa muutaman tunnin verran. Joku toinen taas saattaa haluta perusteellisempaa tukiopetusta, jossa lähdetään liikkeelle niin sanotusti nollapisteestä ja opetellaan yhdessä tarvittavia taitoja vaihe vaiheelta useiden kuukausien ajan.

Tilastotieteen yksityisopetus

Opetusmenetelmät yksityisopetuksessa

Tarkemmat yksityisopetuksessa käytettävät opetusmenetelmät valitaan yhdessä siten, että ne vastaavat opetettavan yksilöllisiä tarpeita. Opettajamme oppii yleensä tuntemaan uuden opetettavansa vahvuudet ja heikkoudet nopeasti ja pystyy siten suosittelemaan menestyksellisimmäksi arvioimiansa opetusmenetelmiä.

Osa meistä oppii tilastotiedettä parhaiten siten, että yksityisopettaja selittää aluksi uuden aiheen perusteorian ja näyttää siihen liittyviä esimerkkejä, jonka jälkeen käytetään runsaasti aikaa tuntiharjoituksiin. Tuntiharjoituksissa opettaja laatii opetettavan pohdittavaksi tehtäviä, joita opetettava itse ratkoo opettajan neuvojen avulla.

Joku toinen taas saa suurimman hyödyn irti siten, että hän vain seuraa tilastotieteen yksityisopettajan näyttämiä ratkaisutapoja ja esittää tarkentavia kysymyksiä heti, jos jokin kohta tuntuu hankalalta.

Onpa mahdollista sekin, että opetettava tutustuu opettajalta saamiinsa uuden aiheen oppimateriaaleihin itsenäisesti ennen varsinaisia yksityistunteja ja yhteinen aika käytetään hankalien kohtien läpikäymiseen.

Tilastotiede ja sen oppimisen luonne

Yleinen mielikuva tilastotieteestä

Kun peruskoulu- ja lukio-opinnoissa matematiikan tunneilla sivutaan tilastotieteen perusteita, on se yleensä käytännössä pylväskaavioiden, ympyrädiagrammien ja muiden tilastokuvaajien piirtämistä. Tämän lisäksi on tapana tutustua havaintoaineiston tunnuslukuihin, kuten esimerkiksi keskiarvoon, keskihajontaan, moodiin ja mediaaniin.

Nämä niin sanottuun kuvailevaan tilastotieteeseen kuuluvat asiat ovat toki tärkeitä peruspalikoita, mutta niihin keskittymisestä pääsee helposti syntymään virheellinen mielikuva siitä, mitä tilastotiede todellisuudessa on, mihin sitä tarvitaan ja mitä pohjataitoja sen oppiminen edellyttää.

Korkeakoulutasoinen tilastotiede

Korkeakoulutasolle siirryttäessä keskeiseksi tulee niin sanottu päättelevä tilastotiede. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteenamme on tilastotieteen keinoin muun muassa selittää erilaisia ilmiöitä, löytää asioiden välisiä mahdollisia riippuvuuksia, ennustaa tapahtumien tulevaa kehitystä ja pyrkiä löytämään yleistettävissä olevia asioita. Päätelmät tehdään matematiikan keinoin käyttäen yleensä ilmiöön liittyvää aineistoa, joka on kerätty tavalla tai toisella. Nämä aineistot ovat juuri niitä, joita on lukiossa kuvailtu visuaalisin keinoin ja tunnuslukujen avulla.

Tilastollisiin päätelmiin sisältyy yleensä epävarmuutta, jonka tason selvittäminen on keskeinen osa prosessia. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kahden asian välillä "näyttäisi" olevan riippuvuussuhde, mutta yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa ilmenee, että kyseessä on näennäinen riippuvuus, joka johtuukin suurella todennäköisyydellä pelkästä sattumasta. Epävarmuuden tasoa tutkitaan todennäköisyyslaskennan tarjoamien työkalujen avulla.

Mitä pohjataitoja oppimisessa tarvitaan?

Matematiikka ja etenkin todennäköisyyslaskenta on välttämätön työväline tilastotieteen oppimisessa. Matemaattisten taitojen osalta tarvitaan vahvaa rutiinia lausekkeiden käsittelyssä ja yhtälöiden ratkaisemisessa. Todennäköisyyslaskennan osalta keskeisintä on tuntea ja osata käyttää diskreettejä ja jatkuvia todennäköisyysjakaumia. Tilastotieteen yksityisopetus antaa tietenkin tarvittaessa mahdollisuuden aluksi hioa nämä pohjataidot kuntoon.

Tilastotieteen yksityisopettaja

Mukava, kannustava ja kärsivällinen tilastotieteen yksityisopettaja Arto on suorittanut aineenopettajan tutkintonsa (filosofian maisteri) Helsingin yliopistossa. Hän opiskeli pääaineenaan matematiikkaa ja teki laajat sivuaineopinnot tilastotieteessä. Omien aineiden vahva hallinta on opettajan työssä välttämätön kivijalka, mutta kaikkein tärkeintä on osata selittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi opetettaville. Artolla on runsaasti kokemusta tilastomatematiikan opettamisesta hyvällä menestyksellä sekä yksityisoppilaille että ryhmäkurssien osallistujille.

Lisää opettajasta
Tilastotieteen yksityisopettaja Arto

Mitä muut asiakkaamme ovat sanoneet?

Tässä heistä yksi kertoo omasta kokemuksestaan. Kuva on kuvituskuva.

Kuvituskuva: Yliopisto-opiskelija

Suosittelen lämpimästi kaikille aikuisopiskelijoille!

Meitä oli kolme aikuisopiskelijaa ja piti saada tilastomatematiikan kurssi tehtyä maisterintutkintoamme varten. Kävimme yliopiston järjestämillä luennoilla ja laskuharjoituksilla, mutta ne taisivat vain enemmän sekoittaa kuin auttaa tilastomatematiikan oppimiseen. Onneksi löysimme netistä yksityisopetus.net sivut ja sieltä Arton. Arto kykeni selittämään asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Arton opetuksen jälkeen ymmärsimme kaavat ja niden merkityksen. Vastenmielisestä tilastomatematiikasta tuli oikestaan hauskaa Arton avulla. Nyt on tentti läpäisty ja olo on helpottunut. Ilman Artoa olisi kesä mennyt yliopiston hieroglyyfejä selvitellessä ja läpipääsy olisi ollut enemmän sattumaa kuin todennäköistä. Laskimme myös, että oli myös taloudellisesti edullisempaa mennä Aron yksityisopetukseen, saaden yksilöllistä opetusta, kuin ajaa joka kerta 500 km yliopistolle kuuntelemään proffan jorinoita massaluennolla. Suosittelen lämpimästi kaikille aikuisopiskelijoille, jotka joutuvat vuosien tai vuosikymmenien tauon jälkeen kertaamaan matematiikka, esim tutkintoa varten, ottamalla Artolta muutaman räätälöidyn yksityistunnin. Säästyy aikaa ja loppujen lopuksi rahaakin.

Yksityisopetukseen liittyviä artikkelejamme


Miten saat yksityisopetuksesta kaiken irti?

Tässä artikkelissa annamme vinkkejä siihen, miten saat matematiikan yksityistunneistasi mahdollisimman suuren hyödyn irti. Mitä sinun kannattaa tehdä ennen tunteja, niiden aikana ja niiden jälkeen?

Miten yksityisopetus etäopetuksena verkon kautta toimii käytännössä?

Tässä artikkelissa kerromme ja näytämme yksityiskohtaisesti lukuisten kuvien kera, miten järjestämämme matematiikan etäopetus käytännössä toimii.

Kannattaako monivalintakokeessa arvata?

Oletko osallistumassa esimerkiksi pääsykokeeseen, jossa on monivalintatehtäviä? Tässä artikkelissa kerromme runsaiden esimerkkitilanteiden kautta, milloin vastauksen arvaaminen on kannattavaa. Lisäksi tarjoamme käyttöösi pistelaskurin.

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö